Microsoft Office 2010 Home and Business 1 PC / licencja wieczysta BOX

259,99 

Opis

Oferta dotyczy:

NOWY Microsoft Office Home & Business 2010 PL

Klasa produktu:
Oprogramowanie biurowe

Liczba u¿ytkowników:
1

Wersja produktu:
wersja pude³kowa

Okres licencji:
wieczysta

Platforma:
Windows

Typ licencji:
komercyjna

Wersja jêzykowa:
POLSKA, mo¿na te¿ wybraæ jeden z wielu innych jêzyków

Zawartoæ pakietu:
Word | Excel | PowerPoint | Outlook | OneNote

Microsoft Office 2010

Pakiet Microsoft Office 2010 dla U¿ytkowników Domowych i Ma³ych Firm zawiera narzêdzia potrzebne do utrzymania ³¹cznoci i zachowania produktywnoci w domu, w biurze oraz w podró¿y. Dostêpne z niemal ka¿dego miejsca, wszechstronne narzêdzia poczty e-mail, listy zadañ i planowania w programie Outlook 2010 pozwalaj¹ byæ w sta³ym kontakcie. Korzystaj¹c z zaawansowanych funkcji edycji multimediów i efektów wizualnych w programach Word 2010 oraz PowerPoint 2010, mo¿na tworzyæ przyci¹gaj¹ce uwagê raporty i prezentacje o profesjonalnym wygl¹dzie. U¿ywane przez specjalistów narzêdzia do analizowania danych w programie Excel 2010 umo¿liwi¹ bezproblemowe zarz¹dzanie finansami. Program OneNote 2010 udostêpnia miejsce do zbierania notatek, wyników badañ w sieci Web, dokumentów oraz innych zasobów w celu organizowania projektów s³u¿bowych i osobistych.

Funkcje programu

Zawiera standardowy pakiet programów do pracy z tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami, itp.

Kompatybilny z 32 bitow¹ oraz 64 bitow¹ wersj¹ systemu operacyjnego Windows

Nowoczesne szablony i narzêdzia pozwalaj¹ce uzyskaæ profesjonalne efekty pracy

Aplikacje zawarte w Office 2010:

 • Word 2010
 • Excel 2010
 • Powerpoint 2010
 • Outlook 2010
 • OneNote 2010
 • Publisher 2010

Wspó³pracuje z systemami:

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8/8.1
 • Windows 10
 • Windows 11
 • Windows Server 2008 R2 (64 Bit)
 • Windows Server 2012 (64 Bit)

Office 2010 Standard: Wydajne oprogramowanie dla biura i do domu

Pakiet oprogramowania Office 2010 Standard to idealne rozwi¹zanie dla u¿ytkowników, którzy nie potrzebuj¹ ca³ej gamy aplikacji z wy¿szej wersji. Zarówno pracownicy w biurach jak i u¿ytkownicy domowi mog¹ w mgnieniu oka stworzyæ profesjonalne teksty, tabele, a tak¿e prezentacje oraz inne dokumenty. Microsoft zoptymalizowa³ szablony i narzêdzia, które teraz jeszcze bardziej przypieszaj¹ i u³atwiaj¹ pracê. Nawet pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy s¹ w stanie szybko siê wdro¿yæ i odnaleæ, dziêki przejrzystej oprawie graficznej pakietu.

Zawarty w pakiecie program Outlook pozwala na zaplanowanie i ustrukturyzowanie swojego dnia oraz przejrzyst¹ organizacjê listy zadañ i terminów, aby o niczym nie zapomnieæ. Pozosta³e programy OneNote i Publisher umo¿liwi¹ Ci zapisanie swoich notatek wygodnie na komputerze, aby nie uton¹æ w g¹szczu kartek. Poza tym mo¿esz tworzyæ wysokiej jakoci publikacje na ka¿d¹ okazjê, które dziêki swojemu nowoczesnemu wzornictwu wygl¹daj¹ wysoce profesjonalnie i na d³ugo pozostan¹ w pamiêci odbiorcy.

Praca w chmurze, niezale¿nie gdzie siê znajdujesz

W dzisiejszych czasach szczególnie wa¿ne jest, aby byæ zawsze elastycznym. Dlatego Microsoft powo³a³ do ¿ycia us³ugê hostingu plików OneDrive. Dziêki temu rozwi¹zaniu online, mo¿na z ka¿dego miejsca na ziemi uzyskaæ dostêp do swoich plików i dzieliæ siê nimi. Nie jest wymagany do tego nawet w³asny komputer. Potrzebujesz jedynie przegl¹darkê internetow¹, w której trzeba wprowadziæ dane u¿ytkownika dla konta Windows Live. Jeszcze nigdy zabieranie ze sob¹ swojego miejsca pracy nie by³o tak wygodne i szybkie.

Dziel siê informacjami o terminach wa¿nych spotkañ ze swoimi wspó³pracownikami oraz jednym klikniêciem myszki wysy³aj im swoje notatki z programu OneNote. Nowa Office 2010 Standard Suite sprawia, ¿e wspó³praca jest jeszcze wygodniejsza, a komunikacja stale podtrzymana.

Przegl¹d programów zawartych w pakiecie Office 2010 Standard

 • Word 2010: Twórz dokumenty i listy dla ró¿nych zastosowañ. Nowe funkcje i narzêdzia pozwalaj¹ na profesjonalne formatowanie tekstów oraz za³¹czanie grafik, zdjêæ oraz innych treci.
 • Excel 2010: To najpopularniejsze narzêdzie do pracy z tabelami. Obszerny zbiór formu³ pozwoli Ci szybko uzyskaæ wyniki swoich kalkulacji. Jest to szczególnie wa¿ne, gdy pracujesz z du¿ymi zbiorami danych w tabelach.
 • PowerPoint 2010: Niewa¿ne czy chodzi o obszerne prezentacje, krótkie referaty do szko³y, czy mieszne pokazy zdjêæ na prywatnych imprezach, PowerPoint to wszechstronne narzêdzie, które pozwala w mgnieniu oka stworzyæ wiele profesjonalnych slajdów. Za pomoc¹ kilku klikniêæ myszk¹ dodaj grafiki, zdjêcia oraz pliki video, aby nadaæ swoim prezentacjom indywidualny charakter.
 • Outlook 2010: Korzystaj z najpopularniejszego na wiecie klienta e-mail i profituj z jego wszechstronnych i mocnych w³aciwoci. Obok wysy³ania wiadomoci e-mail, w mgnieniu oka mo¿esz zarz¹dzaæ swoimi terminami, zadaniami, kontaktami i notatkami. Outlook potrafi wiêcej ni¿ siê spodziewasz, prawdziwy multitalent!
 • OneNote 2010: Ten program to perfekcyjna alternatywa dla papierowych zbiorów notatek. Zakoñcz gromadziæ kartki z notatkami i zapisuj wa¿ne informacje bezporednio na swoim komputerze. Równie¿ wspó³praca z zespo³em w pracy i znajomymi stanie siê prawdziw¹ przyjemnoci¹ dziêki wymianie danych w chmurze.
 • Publisher 2010: Dowiadczeni graficy, ale tak¿e pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy bêd¹ czerpaæ sporo radoci z pracy z tym produktem. Kszta³tuj wysokiej jakoci dokumenty od strony wizualnej i nadawaj swoim publikacjom profesjonalne wykoñczenie. Ty decydujesz czy chcesz skorzystaæ z gotowych szablonów, czy sam stworzyæ nowy projekt.

cele firmy produkcyjnej, ewolucja konia, spawanie precyzyjne warszawa, ekran synoptyczny, nitro 550, ustawienia sieci komórkowej plus, h44, czytnik amazon, karty podarunkowe online, metro exodus pc cena, telefon z dużym wyświetlaczem

yyyyy