Microsoft Windows 8.1 Professional 32/64 Bit – klucz produktu (Key)

299,99 

Opis

Funkcje programu

 • Szybki i ³atwy dostêp do aplikacji
 • Wysokiej jakoci ochrona danych
 • Integracja z profesjonalnymi rozwi¹zaniami w chmurze
 • Kompatybilny z laptopami, komputerami stacjonarnymi, tabletami i innymi urz¹dzeniami

Pobierz Windows 8.1: Dla profesjonalnych u¿ytkowników i firm

W przypadku Windows 8.1 mamy do czynienia z rozwiniêciem dobrze ju¿ znanego systemu Windows 8. Jest on stworzony w szczególnoci dla u¿ytkowników profesjonalnych oraz firm i niesie ze sob¹ wiele funkcji odpowiednich dla tych obszarów zastosowañ. W stosunku jednak do poprzednika wprowadzono wiele ulepszeñ i udogodnieñ, które znacznie u³atwiaj¹ codzienn¹ obs³ugê. Miêdzy innymi, optymalizacji poddana zosta³a przestrzeñ robocza, aby praca z systemem sta³a siê ³atwiejsza i efektywniejsza.

Znacznie wiêksza wydajnoæ z Windows 8.1

Na Windows 8.1 mo¿na polegaæ, nawet gdy otwartych jest na raz wiele aplikacji i oczekujemy wysokiej wydajnoci. Microsoft wprowadzi³ wiele nowych funkcji, które pozwalaj¹ systemowi pracowaæ stabilniej i wydajniej. Ma to du¿e znaczenie w szczególnoci dla firm i przedsiêbiorstw, które korzystaj¹ z programów wykonuj¹cych wiele skomplikowanych obliczeñ.

Optymalizacja systemu i wygl¹du

Prawdopodobnie najwiêksza zmiana dotycz¹ca wygl¹du ma miejsce w przypadku mo¿liwoci wyboru u¿ytkownika pomiêdzy stylem kafelkowym, a klasycznym. To samo dotyczy równie¿ menu start, które na ¿yczenie u¿ytkownika mo¿na nawet optycznie zbli¿yæ do tego znanego z systemu Windows 7. Wielu u¿ytkowników chcia³o powrotu klasycznego menu start i teraz maj¹ mo¿liwoæ jego aktywacji. Obs³uga w tym przypadku mo¿liwa jest zarówno za pomoc¹ klawiatury i myszki, a tak¿e za pomoc¹ ekranu dotykowego. Równie¿ na osoby wykorzystuj¹ce Windows 8.1 do zarz¹dzania swoimi zdjêciami lub plikami wideo czekaj¹ pewne nowoci.

Do wykorzystania z komputerem stacjonarnym lub laptopem, a tak¿e tabletem

W epoce nowoczesnych urz¹dzeñ takich jak tablety, wa¿ne jest, aby Windows funkcjonowa³ na nich zgodnie z przyzwyczajeniami u¿ytkownika. Z tego wzglêdu Microsoft stworzy³ Windows 8.1, który jest kompatybilny z tabletami i mo¿na go teraz na tego typu urz¹dzeniach instalowaæ. Pozwala to profitowaæ z dobrze znanej wydajnoci oraz prostych w obs³udze funkcji i elementów nawet w podró¿y. Nowy styl kafelkowy u³atwia w tym przypadku obs³ugê i w przejrzysty sposób przedstawia poszczególne elementy i aplikacje zawarte w menu. Jednoczenie u¿ytkownik uzyskuje szybki dostêp oraz ³atw¹ pracê z plikami takimi jak dokumenty, zdjêcia i pliki wideo.

Technologia BitLocker zapewnia profesjonalne szyfrowanie

Szczególnie w ma³ych oraz du¿ych firmach du¿y nacisk k³adziony jest na zabezpieczanie wra¿liwych danych chronienie ich przed dostêpem niepowo³anych osób. Naprzeciw wychodzi tutaj Windows 8.1, wyposa¿ony w now¹ technologiê BitLocker, która umo¿liwia szybkie i profesjonalne szyfrowanie plików. Nie ma w tym przypadku znaczenia na jakim noniku ma zostaæ dokonane szyfrowanie. Obs³ugiwane s¹ dyski systemowe, zwyk³e dyski twarde, a tak¿e noniki zewnêtrzne.

Funkcje Windows To Go

Osoby biznesu, które czêsto podró¿uj¹ i przedstawiaj¹ prezentacje np. w firmach zewnêtrznych teraz bêd¹ mogli profitowaæ z nowej funkcji Windows To Go. Umo¿liwia ona uruchomienie kompletnego systemu operacyjnego na obcym komputerze, bez koniecznoci jego instalacji. Wymagane jest w tym celu jedynie posiadanie nonika pendrive o odpowiedniej pojemnoci. Mo¿liwa jest praca z ka¿dego miejsca z wykorzystaniem wszystkich funkcji systemu i bez ¿adnych ograniczeñ.

Przegl¹d podstawowych funkcji systemu Windows 8.1

 • Ró¿norodna obs³uga: Windows 8.1 umo¿liwia obs³ugê zarówno na urz¹dzeniach stacjonarnych, takich jak komputery PC, ale tak¿e mobilnych, jak na przyk³ad tablety. U¿ytkownicy maj¹ tutaj pe³n¹ dowolnoæ i profituj¹ z prostej i przejrzystej prezentacji systemu.
 • Bezpieczne szyfrowanie danych: Za pomoc¹ BitLocker mo¿liwe jest szyfrowanie wszystkich danych znajduj¹cych siê na dyskach twardych i nonikach. Dziêki temu pliki zostaj¹ zabezpieczone przed dostêpem niepowo³anych osób.
 • Bezpieczna autentyfikacja u¿ytkownika: Teraz mo¿liwe jest logowanie u¿ytkownika, z wykorzystaniem nowoczesnej autentyfikacji. Funkcjonuje ona miêdzy innymi z wykorzystaniem karty SmartCard lub skanera odcisków palców.
 • Windows To Go: Przenony system Windows, który mo¿na uruchomiæ w dowolnym miejscu z poziomu nonika pendrive. Mo¿e zawieraæ wszystkie wa¿ne dane, potrzebne do pracy lub na przyk³ad wyg³oszenia wa¿nej prezentacji.
 • Styl kafelkowy: Urz¹dzenia z ekranem dotykowym, ale równie¿ te wykorzystuj¹ce klawiaturê i myszkê mo¿na teraz obs³ugiwaæ za pomoc¹ motywu kafelkowego. Jest on przejrzysty i umo¿liwia szybki i wygodny dostêp do plików i aplikacji.
 • Windows Store: Sklep umo¿liwia wygodne przegl¹danie dostêpnych aplikacji, a nastêpnie ich bezporedni¹ wygodn¹ instalacjê. Wchodzenie na portale z programami do pobrania nie jest wiêc ju¿ konieczne.
 • Internet Explorer 11: Nowy Explorer od Microsoft oferuje teraz wiele nowych mo¿liwoci i pozwala u¿ytkownikowi przegl¹daæ Internet w sposób jakiego jeszcze nie dowiadczy³. Przyczynia siê do tego równie¿ mnogoæ nowych funkcji i przejrzysty wygl¹d.
 • Windows Defender: Szybko i efektywnie blokuje szkodliwe oprogramowanie oraz próby w³amania siê do systemu. Windows Defender jest automatycznym, inteligentnym narzêdziem, które w mgnieniu oka zatrzymuje wszystkie zagro¿enia.
 • Zoptymalizowany menad¿er zadañ: Pojedyncze procesy aplikacji prezentowane s¹ teraz w jeszcze bardziej przejrzysty sposób. Dodatkowo mo¿liwe jest równie¿ zarz¹dzanie zwiêkszaj¹ce wydajnoæ.

Pobierz Windows 8.1 wraz z kluczem produktu

Zdecydujcie siê Pañstwo teraz na nowoczesny wygl¹d oraz zoptymalizowan¹ wydajnoæ dla firm i zastosowañ profesjonalnych. U nas natychmiast mo¿ecie Pañstwo pobraæ system Windows 8.1 zarówno w wersji 32- jak i 64-bitowej. Bezporednio po pobraniu otrzymacie Pañstwo wiadomoæ e-mail z kluczem aktywacyjnym, który od razu nadaje siê do u¿ycia.

Wymagania systemu

Procesor

min. 1 GHz lub szybszy

Pamiêæ operacyjna (RAM)

1 GB dla 32-bitów / 2 GB dla 64-bitów

Dysk twardy

16 GB dla 32-bitów / 20 GB dla 64-bitów

Karta graficzna

DirectX 9 lub wy¿sza ze sterownikiem WDDM 1.0

Rozdzielczoæ ekranu

1024×768

masażer do nóg media expert, hurtownia emi katowice, wąska lodówka, patelnia nieprzywierająca, doom ps4, samsung s4 gt i9505, wyciskarki do warzyw, czytniki kart, telmor anteny, piękny album na zdjęcia, robotowo kraków opinie, tusze 545, konfiguracja modemu plus gsm, suszarki candy, simlock, canoscan lide 120, notebook microsoft, insert program księgowy, prąd zmienny wykres, rs 232 to 485 converter

yyyyy